Rehabilitace

Rehabilitační ježdění na koni

Terapeutické využití koní jak v oblasti pedagogické tak psychoterapeutické představují způsob odborné garantované pomoci člověku, který ji potřebuje. V terapii jde o zmírnění nežádoucích obtíží, které klienta v životě provázejí. Kůň je zařazen jako medium do oblasti pedagogické, psychologické a psychoterapeutické s cílem podpořit pozitivní změny chování, odstranit nebo zmírnit projevy některých duševních poruch, smyslového deficitu, vytvořit chybějící citové vazby, korigovat postoje klienta k okolí apod.

Při práci s klienty v oblasti psychologického ježdění učíme děti i dospělé sebepoznání, hodnocení svých dovedností a schopností. Využíváme velké motivace, kterou kůň klientovi nabízí. Obzvlášť patrné je to při práci s dětmi. Učíme klienty spolupracovat při čištění a ošetřování koně, při nasedání nebo při poskytování záchrany kolegům ze skupiny při provádění různých úkolů. Kontakt s koněm vyvolává u klientů emotivní zážitek, podporuje jejich intelektovou složku a pozornost. Podstatná je v procesu pedagogicko-psychologického ježdění motivace. Kůň je silným motivačním prvkem pro další činnosti a tak nám ulehčuje naše pedagogické působení. Do cílové skupiny klientů, pro které je pedagogicko-psychologické ježdění na koni přínosné, patří:

  • děti s poruchami učení a chování
  • děti s vadami řeči
  • klienti s mentálním postižením
  • klienti se smyslovými vadami
  • duševně nemocní klienti
  • klienti s diagnózou autismus
  • klienti trpící poruchami příjmu potravin
  • klienti se závislostmi na návykových látkách nebo hracích automatech
  • klienti, kteří se obtížně sociálně začleňují atd. 

 

Hipoterapie

Hipoterapie je obor hiporehabilitace, fyzioterapeutická metoda využívající jako pomůcku speciálně připraveného koně, konkrétně pohybu jeho hřbetu v kroku. Tento pohyb je střídavý, rytmicky a cyklicky se opakuje. Nabízí multisenzorickou aferentní stimulaci, která přímo ovlivní motorické chování klienta aktivací všech úrovní centrální nervové soustavy. Výsledkem je facilitace reparačních procesů na úrovni neurofyziologické a psychomotorické. Variabilita využití poloh při respektování posturálních schopností klienta ovlivní posturu, hrubou i jemnou motoriku. Sekundárně je možné využít hřbet koně k polohování.
Hipoterapie je fyzioterapeutická metoda, která působí na klienta prostřednictvím pohybových impulzů, vznikajících při koňské chůzi. Centrální nervový systém pacienta je tak ovlivňován přes působení na periferii. Přenosem impulzů přes koňský hřbet na klienta, který na koni sedí či zaujímá jinou, jeho možnostem odpovídající polohu (vleže na břiše, s oporou o předloktí atd.), dochází k oslovení centrálního nervového systému – mozku. Ten musí nejen zpracovat vjemy o změnách, které nastávají při kontaktu s pohybujícím se koňským hřbetem, ale i vyslat adekvátní rozkazy k tomu, aby organizmus reagoval správně a v rámci rovnovážných reakcí. Díky tomu, že kůň má velice podobný pohybový stereotyp chůze jako člověk, nutíme tak centrální nervový systém pohybově znevýhodněného člověka zpracovávat a vysílat vjemy a příkazy, které by za normálních okolností vysílal při lidské chůzi. Je tak možno docílit pokroků právě v rehabilitaci pohybu u dětí i dospělých tam, kde je postižena koordinace, rovnováha a vývoj vzpřimování.
Hipoterapie může také působit preventivně tam, kde z důvodu onemocnění dochází k degeneraci či přerušení nervových drah, řídících pohyb. Čím déle je možnost organizmu připomínat jeho správnou funkci, tím více se oddálí negativní vliv degenerativních onemocnění či následků úrazu na hybnost člověka. Zároveň se připravují vhodné podmínky pro aplikaci klasických fyzioterapeutických metod (např. Vojtova metoda), kterými má být vždy kvalitní hipoterapie doplněna.
Nesmírná výhoda metody spočívá v cyklickém opakování pohybového vzorce a v realizaci celé stimulace v prostoru. Jiný podobný prostředek, který by umožňoval klientovi po dobu terapie stimulaci zdravého pohybu na bázi bipedální lokomoce (tj. chůze) ve fyzioterapii v současnosti, není k dispozici. Je-li bráno v úvahu navíc kladné působení přírodního prostředí a pozitivní ladění psychiky klienta při terapii s koněm, k dispozici je metoda, která umožňuje dosáhnout velmi kvalitního léčebného efektu za téměř vždy nadšené spolupráce klienta.
Hipoterapie probíhá na koni se speciálním výcvikem pod vedením fyzioterapeuta či ergoterapeuta s písemným souhlasem lékaře.

Jak hipoterapie probíhá?
Kůň je vodičem přiveden k nasedací rampě, ze které je klient usazen do vybrané polohy. Přitom mu pomáhá fyzioterapeut a ideálně z druhé strany asistent. Terapeut vede celou terapeutickou jednotku a je za její průběh zodpovědný. Vede koně v kroku, prodlužuje, nebo zkracuje jeho krok, zpomaluje ho a zrychluje, mění směry, zastavuje koně a rozchází. Terapie trvá 20–45 min na koni, ale může se prodloužit o relaxaci na koňském hřbetě a kontakt s ním. Konkrétní délku vždy určuje terapeut dle aktuálního stavu klienta. Intenzita celkové intervence je ideálně 1x – 2x týdně po dobu minimálně 3 měsíců, ale může trvat i roky.


Terapii provádí koně:  plemena Fjord, jmenují se: Filly, Falco, Elba 

Kde působíme

nase pusobiste

Tvorba webových stránek byla hrazena z projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zadavatelem projektu je město Kostelec nad Orlicí.

Kdo nám pomáhá

Výbor dobré vůle